Gambling Therapy logo

ਜੂਆ ਥੈਰੇਪੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ:

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ sharedਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. ਜਾ ਕੇ www.gamblingtherap.org ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

1, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ:

“ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ”ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ www.gamblingtherap.org ਅਤੇ
“ਅਸੀਂ / ਸਾਡੇ / ਸਾਡੇ”ਮਤਲਬ ਗੋਰਡਨ ਮੂਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 06302768 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੀ ਨੰਬਰ: 1124751 ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ 47 ਮੌਘਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਡਡਲੇ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼, ਡੀਵਾਈ 1 2 ਬੀ, ਯੂ ਕੇ ਹੈ2, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

2.1 ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, www.gamblingtherap.org , ਗੋਰਡਨ ਮੂਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਤ ਹੈ ਜੋ 06302768 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ 47 ਮੌਘਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਡਡਲੇ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼, ਡੀਵਾਈ 1 2 ਬੀ, ਯੂ ਕੇ ਹੈ.

2.2 ਅਸੀਂ ਚੈਰੀਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1124751 ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕ ਦਾਨਕਾਰੀ ਹਾਂ

2.3 ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ (“ ਐਕਟ “), ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗੋਰਡਨ ਮੂਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ 06302768 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ 47 ਮੌਗਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਡਡਲੇ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼, ਡੀਵਾਈ 1 2 ਬੀ, ਯੂ ਕੇ ਹੈ.

ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ.

3, ਸਕੋਪ – ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ (ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ). ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

4, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ

1.1 ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

2.2 ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ:

a) ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਐਡਰੈੱਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ, ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਅ) ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੀਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ (ਯੂਆਰਐਲ) ਸਮੇਤ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ (ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮੇਤ), ਕਲਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਪੇਜ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਮਾਂ, ਡਾਉਨਲੋਡ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਪੰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ( ਜਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ, ਕਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾ mouseਸਓਵਰ), ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ methodsੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ.

5, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ?

5.1 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਖੋਜ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ;
 • ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਲਈ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ contentੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ;
 • ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ;
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੋਜਾਂ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ.

6, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

6.1 ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ (ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ).

7, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

7.1 ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ storedੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

7.2 ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ.

7.2 ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (“EEA”) (EEA) ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (EEA ਵਿੱਚ EU ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਚਸਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ). ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਅਸੀਂ EEA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ treatedੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਈਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਈਯੂ-ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟਿਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ secureੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ.

7.3 ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

7.3.1 ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪਾਸਵਰਡ

7.3.2 ਇੰਟਰਨਲ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨੀਤੀ

.4..4 ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ precautionsੁਕਵੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ.

8, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

8.1 ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੈਟਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਰ, ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੋਜ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ.

8.2 ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ / ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ.

8.3 ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਕੁਝ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ. ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ.

9, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

9.1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ’ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ).

9.2 ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਮਾਰਕੇਟ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.

10, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

11, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ). ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ support@gamblingtherap.org , ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

12, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ support@gamblingtherap.org 01384 241292 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 47 ਮੌਗਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਡਡਲੇ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼, ਡੀਵਾਈ 1 1 ਬੀ ਏ, ਯੂ ਕੇ ਵਿਖੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ).

13, ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋ.ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ (ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਤਨਾਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ)
 • ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ)
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ / ਦੇਸ਼
 • ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਕਿਸਮ
 • ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ (ਜਿਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)
 • ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ

ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ – ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨਾਲ:

 • ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ.
 • ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜੂਆ ਥੈਰੇਪੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੇਜਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਆਇੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ / ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.