ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਐਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ Theਨਲਾਈਨ ਉਪਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

  1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ?
  2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਹੈ?
  3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ?
  4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ?
  5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ?
  6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ?
  7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ